Aktuellt

Åsnens Fvof inbjuder till fiskeresa till Helsingborg

Välkommen att följa med Åsnens fiskevårdsområdesförening till Helsingborg på fiskeresa!

Foto: Einarspetz, Wikimedia CC BY 3.0.

Fisketuren går mellan 12:30 och 16:30. Därefter återresa med beräknad ankomst till Växjö kring 20:00.

Om du inte vill fiska finns möjlighet att tura till Helsingör eller strosa i Helsingborg.

Medtag förmiddagsfika, i övrigt ingår mat och dryck.

När: söndag den 26 augusti 2018
Var: Helsingborg, Öresund
Hur: Buss utgår från Växjö via Vrankunge skola 7:30,  Kärrasand 8:00, Urshult 8:15 och Ålshult 8:30.
Pris: 250 kr per person.
Anmälan: till Gösta Johansson 0477-21 000, Börje Svensson 070-756 81 70 eller via mail borje.toftastrand@tele2.se

Om du anmäler dig via mail, glöm inte att ange namn på medföljande deltagare, var du/ni stiger på bussen, telefonnummer, e-postadress och om du/ni ska fiska eller inte.

Fiskestämma den 26 mars 2018 – styrelsen föreslår stadgeändringar och utdelning

2018-02-27

Den 26 mars kl 18:00 är det dags för årets fiskestämma i Kärrasand. Till årets stämma föreslår styrelsen borttagning av skötselområdena och att en utdelning till fiskevattenägarna ska genomföras. Detta kommer att kräva ändringar i fiskevårdsområdesföreningens stadgar.

Här kan du läsa mer om:
Förslag till nya Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening 2018

och jämföra med:
Nuvarande stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening från 2016

Bakgrund och förslag från styrelsen till stämman den 26 mars 2018

 1. att Skötselområdena tas bort och endast fiskevårdsområdet med en styrelse finns kvar.
 2. att utdelning till fiskevattenägarna (enskilda och fiskesamfälligheterna) kan genomföras.

Ska detta genomföras så innebär det stadgeändringar som måste godkännas av stämman och av Länsstyrelsen.

Skötselområdena tas bort

Vi inom de olika styrelserna har de senaste åren upplevt att det är svårare att få folk att engagera sig i Skötselområdenas styrelser. Kulmen var i våras då nästan hela södras Skötselområdes styrelse avgick eller meddelade att de bara satt till nästa stämma.  Huvudstyrelsen hade då ett möte med valberedningarna, styrelsemedlemmar och tre stora fiskevattenägare för att diskutera Åsnens Fvof framtid. Vi kom då fram till att föreslå stämman att slopa Skötselområdena och bara ha Åsnens Fvof kvar.  Mycket viktigt är då att hela Åsnen måste vara representerad i styrelsen.

Fördelar:

 1. En styrelse
 2. En ordförande
 3. En kassör
 4. En valberedning
 5. En kassa
 6. En stämma
 7. Effektivare
 8. Snabbare beslutsgång
 9. Förutsättning om utdelning skall ske

Nackdelar:

 1. Egen kassa i skötselområdet
 2. Den lokala förankringen

Stadgarna måste skrivas så att det klart framgår att ledamöterna (6-9 st.) representerar hela Åsnens område.  Tanken från styrelsens sida är då att tre styrelseledamöter kommer från vardera Norra, Södra och Östra området. Dessa tre olika områden kan då bilda egna utskott och bevaka sitt område, genomföra egna diskussions/informationsmöten och komma med förslag. Detta tror och hoppas vi skall mildra nackdelarna med den lokala förankringen. Däremot har de ingen egen kassa utan allt bestäms i Åsnens Fvof styrelse eller på fiskestämman.

§2 Omfattning

Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås socknar i Alvesta kommun, Jäts och Kalvsviks socknar i Växjö kommun och Almundsryds, Urshults och Väckelsångs socknar i Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i sjön Åsnen och som redovisas på upprättad karta.

Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

§16 Styrelse 

För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Alvesta, Växjö eller Tingsryds kommun. Den ska bestå av 6-9 ledamöter och en ordförande.  Styrelsen ska (i möjligaste mån?) representera fiskevårdsområdets olika geografiska delar. Dessutom ska tre styrelsesuppleanter utses.

Utdelning

En motion till stämman 2017 om utdelning till fiskevattenägarna medförde en livlig diskussion. Enligt stadgarna så är detta möjligt men det har skapat problem för styrelsen. Vi har ingen fullständig fiskerättsägarlängd och Lantmäteriet kommer inte inom överskådlig tid kunna hjälpa oss med en sådan så styrelsen har försökt hitta en lösning på detta. Vi har därför pratat med Thomas Lennartsson på Sveriges Fiskevattenägarförbund och även med andra Fvo för att höra hur de har löst detta.  Förslaget från styrelsen blir då att vi delar ut till de enskilda fiskevattenägarna och till fiskesamfälligheterna. Fördelen med detta är att vi tror oss veta vilka samfälligheter det finns och hur stora de är och på det viset kommer vi bort ifrån hur mycket varje medlem har i respektive fiskesamfällighet. Då blir det samfälligheterna själva som får lösa detta. Enklast är nog att de bildar någon form av styrelse och beslutar att de lägger utdelningen på något gemensamt. De slipper då att utreda ägarförhållandet inom Fiskesamfälligheten.  I Åsundens Fvo så la fiskesamfälligheterna pengarna t.ex. på gemensam brygga, grusning av väg till badplats, byfest etc. I Åsunden fungerar detta utmärkt. En bonus med utdelning är nog också att engagemanget i Fvo kommer att öka.

Åsnens fvof säljer snart fiskekort för närmare en miljon. Enligt stadgarna skall minst 60 % gå tillbaka till sjön (förvaltning, tillsyn, omkostnader, utsättningar m.m.) Styrelsen vill helst att stadgarna ändras till de ursprungliga där det stod att minst 50 % skall återgå till sjön.

Vid en utdelning på 400 000 kr skulle detta innebära:

Silkesnäs FS:1      6 694 kr
Hössö 2:2                3 559 kr
Kläcklinge FS:1   25 291 kr
Borgön FS:1           8 856 kr
Kalvshaga FS:1    12 032 kr
Kalvsviks FS:3      5 678 kr
Jätsberg 1:1          37 807 kr
Jät FS:2                  13 746 kr
Line 7:1                   17 018 kr
Esbjörnamåla FS:1  14 561 kr
Sånnahults FS:1   12 795 kr
Fårarm FS:1           12 035kr
Sirkön FS:1             20 293 kr
Toftåsa FS:1             13 121 kr
Ulvön FS:1               10 432 kr
Ringshult  FS:1        6 112 kr

§9 Inkomstfördelning

Av föreningens intäkter ska minst 50 procent användas till förvaltning, fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden kan vid tidpunkt som fiskestämman beslutar fördelas mellan medlemmarna, skifteslagen, samfälligheterna eller motsvarande enligt andelstalen i fiskerättsförteckningen. Belopp som efter fördelning enligt fiskerättsförteckningen icke uppgår till 2 procent av prisbasbeloppet, enligt 2 kap. 6 § och 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110), beräknat per medlem, skifteslag, samfällighet eller motsvarande ska inte utbetalas.

Tre representanter från Åsnens Fvof styrelse har träffat Thomas Lennartsson från Fiskevattenägarna för att gå igenom och hjälpa oss med vårt stadgeändringsförslag. Detta förslag kommer att finnas utlagt på vår hemsida www.asnensfvo.se när vi har det klart. Det har visat sig att det fortfarande finns en del att fila på. Alla utdrag från stadgarna i detta informationsblad kommer från det nya stadgeförslaget som det är just nu.

Gå in på hemsidan för att läsa stadgeförslaget, fundera och diskutera det på era resp. skötselområdes stämmor och viktigaste av allt ring och prata med någon i styrelsen om era synpunkter. Styrelsen ser detta stadgeändringsförslag som mycket viktigt för att Åsnens Fvof skall kunna överleva. Vi tror annars att det kommer att bli ännu svårare att få folk att ställa upp i styrelserna i framtiden än vad det redan är.

Ålrevskort

Förra fiskestämman bestämdes det att stadgarna skulle ändras då ålrevskortet skulle återinföras. Detta gick inte att genomföra då vi är skyldiga att i kallelsen till stämman meddela att det kommer ett stadgeändringsförslag.

Vi har även diskuterat detta med Thomas Lennartsson och han tycker att vi bara skall ha det som vi skrivit i § 6. Nät, kräftfiske, långrev, ryssja etc. är enbart till för fiskevattenägarna. Styrelsen kommer därför föreslå att vi inte skall tillåta ett ålrevskort.

§6

Föreningen ska upplåta fiske med handredskap inom fiske-vårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

Upplåtelse får även avse angel, silnät, dragrodd, trolling och vertikalfiske.

 

Välkommen på information- och diskussionskväll den 5 februari

Alla fiskevattenägare i Åsnen inbjuds till en informations- och diskussionskväll i Kalvsviks bygdegård måndagen den 5 februari kl. 19.00.

Kvällens agenda:

Åsnens styrelse kommer föreslå stadgeändringar på fiskestämman den 26 mars som innebär:

 1. Skötselområdena försvinner medan Åsnens Fvof kvarstår.
 2. Utdelning av vinst till enskilda och samfällda vatten.

Detta innebär i så fall stadgeändringar i § 2 och § 9 samt en del justeringar i andra paragrafer.

Välkomna, hälsar Styrelsen

Länstyrelsen varnar för sjögull – en vacker men förrädisk vattenväxt

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt som invaderat våra vatten och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen och i Brändeborgsfjorden, Hönshyltefjorden och Granödammen, varnar Länsstyrelsen i Kronobergs län.

För att informera om vad som görs för att bekämpa och hur vi alla måste hjälpas åt att inte sprida växten vidare har man gett ut ett informationsblad som du kan läsa här:

Klicka på bilden för att öppna informationsbladet som PDF.

Nu kommer djupkartan för Åsnen

Djupkarta över Åsnen i digital form med Lowrance gps.
Djupkarta över Åsnen i digital form med Lowrance gps.

Sedan en tid tillbaka har Åsnens Fiskevårdsområdesförening jobbat med att djupmäta Åsnen ned hjälp av Myrica AB och Sportfiskekartor.

Detta arbete är en fortsättning av och ett komplement till den farledskarta som har varit klar sen tidigare. Nu börjar även djupkartan bli klar och vi har fått ett första provexemplar.
Fortsätt läsa ”Nu kommer djupkartan för Åsnen”

Följ med på fiskeresa till Helsingborg

Välkommen att följa med Åsnens fiskevårdsområdesförening till Helsingborg på fiskeresa!

Foto: Einarspetz, Wikimedia CC BY 3.0.

Fisketuren går mellan 12:30 och 16:30. Därefter återresa med beräknad ankomst till Växjö kring 20:00.

Om du inte vill fiska finns möjlighet att tura till Helsingör eller strosa i Helsingborg.

Medtag förmiddagsfika, i övrigt ingår mat och dryck.

När: söndag den 27 augusti 2017
Var: Helsingborg, Öresund
Hur: Buss utgår från Växjö via Vrankunge skola 7:30,  Kärrasand 8:00, Urshult 8:15 och Ålshult 8:30.
Pris: 200 kr per person och då ingår båt, bussresa och mat förutom förmiddagsfika.
Anmälan: till Gösta Johansson 0477-21 000, Börje Svensson 070-756 81 70 eller via mail borje.toftastrand@tele2.se

Om du anmäler dig via mail, glöm inte att ange namn på medföljande deltagare, var du/ni stiger på bussen, telefonnummer, e-postadress och om du/ni ska fiska eller inte.

 

Åsnens FVOF kallar till fiskestämma 2017

2017-03-14

Nu är de tre fiskevårdsområdenas stämmor genomförda och det har blivit dags för hela fiskevårdsområdesföreningen att hålla årsstämma.

Måndag den 27 mars hålls årsstämman kl 19:00 i Kärrasands bygdegård. I samband med stämman kommer även lantmätare Håkan Söderberg att hålla ett kortare föredrag om de olika gränser som finns i en sjö.

Välkommen, hälsar styrelsen!

När: Måndag den 27 mars kl 19:00

Var: Kärrasands bygdegård

Vad: Årsstämma för hela Åsnens fiskevårdsområdesförening, med extra föredrag