Delägarnas fiske

Husbehovsfisket under olika tidsperioder

Husbehovsfisket hade förr i tiden en mycket stor betydelse för Åsnens fiskerättsägare. Ett flertal av dessa bedrev dessutom försäljning av den fisk som fångades varför fisket mer hade karaktären av ett binäringsfiske. En närmare betraktelse över husbehovsfisket i Åsnen under olika tidsperioder görs därför i delavsnittet ”Yrkesfiske och binäringsfiske”.

Kräftfisket under olika tidsperioder

Den statistik som hämtades hem perioden 1914 – 1923 visade att fångsten av flodkräfta i Åsnen var ringa och i medeltal endast utgjordes av 22 tjog per år. Denna statistik kan tolkas som att sjön hade ett glest bestånd av kräftor men det kan också vara så att Åsnens fiskare prioriterade fisket efter andra arter.

Enligt uppgifter från dåtidens fiskerikonsulenter var dock Åsnens kräftbestånd av lokal natur fram till det att pesten slog till första gången 1955. Flodkräftor fanns i Urshultsfjorden, omkring Sirkön och Vemboö, i Skatelövfjorden samt på ytterligare några platser i sjön.  Fångststatistik insamlad från 30 st fiskare i Skatelövfjorden i slutet av 1940-talet visade följande kräftfångster: 1947 310 tjog, 1948 104 tjog och 1949 65 tjog. Ända fram till i början av 1970 – talet fångades det en och annan flodkräfta i sjön. Mer historik om kräftfisket ges under delavsnitt ”Kräftbeståndet”.

Dagsläget

Husbehovsfisket

Numera är husbehovsfisket i Åsnen av begränsad omfattning. Det fiske som tilldrar sig fiskerättsägarnas intresse är i huvudsak nätfiske efter gös, gädda och siklöja samt fiske med ryssja och långrev efter ål. Enligt uppgift är husbehovsfisket intensivast i Julöfjorden vilket också är det område av sjön som har det största gösbeståndet.

Kräftfisket

För närvarande bedrivs inget kräftfiske i sjön då totalförbud råder efter 1990-talets utsättningar av signalkräfta. Kräftfisket får, då det väl kommer igång, förmodas bli framtidens intressantaste och ekonomiskt mest betydande fiske för sjöns fiskerättsägare.

Medlemmarnas fiske

Stadgarna

Ramarna för omfattningen av medlemmarnas fiske inom Åsnens fiskevårdsområde sätts i § 5 i föreningsstadgarna. Dessa lyder enligt följande :

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget/samfälligheten eller den egna fastigheten. Därvid skall gälla på ordinarie fiskestämma beslutade av fiskevården betingade bestämmelser med avseende på redskap (beskaffenhet, antal), fisketider och dylikt.

Efter beslut på fiskestämma får medlem inom hela sitt tillhörande skötselområde bedriva sådant fiske som enligt 6 § får upplåtas till allmänheten.

Medlem skall skriftligen meddela förändring av fiskerätten, genom arrende eller annan upplåtelse, till fvof styrelse.

Se nya stadgar för Åsnens FVOF 2016

Regler

Åsnens Fvof har utifrån stadgarna fastställt följande regler för medlemmarnas fiske:

Nätkoppel längre än 200 m skall vara utmärkt med minst 3 st bojar. Bojarna skall vara utmärkta med fiskerättsägarens namn och fastighetsbeteckning. Näten skall vittjas minst två gånger per vecka.

Övriga fasta redskap (ryssjor, mjärdar, bottengarn) skall även dessa vara utmärkta med fiskerättsägarens namn och fastighetsbeteckning. Redskapen skall vittjas minst en gång per    vecka.

Bottengarn skall tagas upp eller ligga nedfällda på botten under perioden då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.

Totalförbud mot kräftfiske råder i sjön. Provfiske i skötselområdenas regi är dock tillåtet. Vid dessa provfisken får ej hankräftor > 10 cm sättas tillbaka i sjön.

I övrigt har föreningen inte infört några regler eller begränsningar vad gäller medlems fiske inom eget eller samfällt vatten.

Genom stämmobeslut har emellertid medlem rätt att fritt fiska med handredskap inom hela det egna skötselområdets fiskevatten. Vid detta fiske gäller samma bestämmelser som för allmänhetens kortfiske.

Vid fiske inom eget eller samfällt vatten skall följande minimimått beaktas: gös 45 cm, gädda 50 cm och ål 53 cm.

Förbud mot fiske efter gös råder i hela sjön under maj månad.

Maximalt en gös > 70 cm och en gädda > 100 cm får behållas per vecka. Dessutom rekommenderas medlemmarna att ej släppa tillbaka vitfisk och småabborre som fångas vid fisket.

Åsnens Fvof påannonserar varje år i ortpressen vilka regler som gäller i sjön för vittjning och utmärkning av redskap.

Medlemskort – Fiskerättsbevis

Föreningsstadgans § 8 har följande lydelse:

Medlem som bedriver fiske skall förses med medlemskort i enlighet med vad fiskestämman beslutar. 

Frågan om medlemskort behandlades på fiskestämman 1991. Föreningen beslöt att bordlägga frågan. För närvarande är den praktiska hanteringen vid fisketillsynsarbetet att vederbörande vid kontroll får legitimera sig och uppge fastighetsbeteckning varefter tillsynsmännen med hjälp av fiskerättsförteckningen kontrollerar att uppgifterna stämmer. Det är emellertid endast skogsvårdsstyrelsens tillsynsmän som har tillgång till fiskerättsförteckningen och på plats kan göra denna kontroll.

Upplåtelse av medlems fiske

Enligt stadgarna i Åsnens Fvof § 6 gäller följande rörande upplåtelser av medlems fiske i föreningens regi:

För beslut om upplåtelse av medlems hela fiske eller av fiske som han innehar med ensamrätt fordras hans samtycke om inte fisket saknar betydelse för hans försörjning.

Åsnens fiskevårdsområde