Så ägs fisket i Sverige

Vem har rätt att fiska var? Hur fungerar det med samfällt fiske och vilka får egentligen fiska var efter att fisket skiftats? Det är frågor som besvaras i denna artikel som kommer från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg:

Fisket i Sverige är i allmänhet enskilt. Bara i de fyra av de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Hjälmare och Storsjön i Jämtland) samt i havet finns det allmänt fiske.

Det allmänna fisket sammanfaller med allmänt vatten, vilket avgränsas i lag (1950:595) om gräns mot allmänt vatten. I de stora sjöarna, inklusive Mälaren, samt i havet har staten löst in delar av fisket och därför är handredskapsfisket fritt i dessa vatten även på enskilt vattenområde.

Samfällt fiske

Det enskilda fisket fördelas sedan på två olika ägoslag, dels finns det fiske som är skiftat och dels finns det oskiftat fiske.

Det oskiftade fisket ägs gemensamt inom skifteslagen, byarna, och detta är en kvarleva sedan urminnes tider. Från början så ägdes all jord, mark och vatten gemensamt inom byarna, men med tiden så skiftades först jordarna ut så att alla fick sina åkrar, därefter skiftades skogen ut och kvar idag har fisket blivit.

Detta är även gjort av praktiska skäl då alla fastigheter inom en by som äger fiske inte är en strandfastighet utan vissa fastigheter med fiskerätt kan ligga långt från vattnen. Om vi ser på figuren nedanför så föreställer den en ursprunglig by, kallade ”Byn”. I denna by ägs fisket gemensamt och även fastigheten ”Byn 1:1” har fiskerätt i ”Fisksjön”, detta trots att den ej gränsar mot sjön.

Även om fisket inom byn är gemensamt ägt så äger alla inte lika mycket utan var och en delägare i byn har andelar baserade på hur många personer fastigheterna en gång i tiden har klarat av att försörja. Detta får kallas lite olika beroende på var i landet man befinner sig, men vanligt är ”hemmanstal” och ”mantal”. I teorin skall ingen delägare nyttja fisket till större andel än det han däri äger.

Om vi går från den gamla byn i fallet ovan och går framåt i tiden så kan det hända att en gammal stamfastighet (dvs ursprunglig fastighet) har avstyckat nya fastigheter eller tomter ifrån sig.

I fallet nedan har Byn 5:1 styckat av fastigheterna Byn 5:2 och Byn 5:3 och Byn 2:1 har låtit avstycka eller klyvits till att omfatta även Byn 2:2. Fastigheterna Byn 5:2 och 5:3 får inte per automatik fiskerätt i Fisksjön bara för att de äger strand eller för att de avstyckats från en stamfastighet, utan de kan vara utan sådan.

Detta gäller även för Byn 2:2. Istället kan Byn 5:1 trots att den nu mer är en liten fastighet och den mesta av marken nu mer tillhör Byn 5:2, äga all fiskerätt som den någonsin ägt. Men vid avstyckningen av Byn 5:2 och 5:3 så kan även fiskerätt ha styckats av så att de får andelar av Byn 5:1:s andel i byns gemensamma fiske Fisksjön. De kan däremot ej få ett eget område att fiska på. Detsamma gäller för Byn 2:2.

Skifta fiske

Däremot kan någon eller några i en by begära att fisket skall skiftas så att alla som äger fiskerätt får ett eget vattenområde att fiska på. Låt oss säga att Byn 5:3 fick fiskerätt då fastigheten styckades av från Byn 5:1 men att ej Byn 5:2 ej fick det.

Det innebär således att Byn 5:3 kan få en bit av sjön att fiska på emedan Byn 5:2 ej får det. Utanför Byn 5:2:s fastighet får då stamfastigheten Byn 5:1 bedriva sitt fiske.

På samma sätt får Byn 1:1 fiske utanför Byn 2:2:s fastighet. Om Byn 2:2 ej fått någon fiskerätt vid avskiljandet från Byn 2:1 så får även Byn 2:1 fiska utanför Byn 2:2 som ej får någon fiskerätt alls. Skiftar man fisket så skall det område som man har fiskerätt på stå i proportion till de andelar som fastigheten har i byn och därför kan t.ex. fastigheten Byn 4:1 få fiske som är större än det vatten som ligger utanför fastigheten.

Detta om Fastigheten Byn 3:1 har större strandremsa än dess andelar i skifteslaget/byn och därmed får Byn 4:1 som har större andel i fisket ett större vattenområde än dess egen strandzon.

Skiftat fiske

Om vi däremot från början hade haft Fisksjön uppdelad mellan två skifteslag, skifteslagen Berget och skifteslaget Byn och skifteslaget Berget från början bara varit ägt av en fastighet, Berget 5:1 och det andra skifteslaget bestått som tidigare av flera fastigheter så är ägandet av fisket delat mitt i sjön.

Om sedan Berget 5:1 styckar av fastigheter kan den ge dessa både enskilt och samfällt fiske i det område som den äger. Således kan Berget 5:3 få ett eget område att fiska i emedan Berget 5:2 får dela fisket med Berget 5:1. I skifteslaget Byn däremot är fisket fortfarande samfällt och det kan behandlas som ovan nämnt.

Det vi således kan se är att fiske inte alltid sammanfaller med att man äger vatten utan någon kan äga fiskrätten i det vatten som någon annan äger. Man måste således alltid skilja på fiskerätt och ägande av det fysiska vattenområdet.

Fotnot: Denna artikel är återpublicerad med tillstånd av  Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg där du även hittar originalet:
https://fiskevardsforbundet.se/fiske-och-biotopvard/sa-ags-fisket-i-sverige/

 

Åsnens fiskevårdsområde