Åsnens fiskevårdsföreningars historik

Tillsynen mot olovligt fiske och att fastställda regler för fiskets bedrivande efterlevdes av såväl kortköpare som fiskerättsägare blev tidigt en viktig fråga för fiskevårdsföreningarna.

Åsnens norra fiskevårdsförening ombad 1948 sina medlemmar att övervaka fisket då man inte hade råd att avlöna fisketillsynsmän. Östra föreningen hade emellertid bättre finanser och beslöt samma år att bevilja sina fisketillsynsmän en ersättning. Med tiden ansökte allt fler av föreningarna till länsstyrelsen om förordnande av sina fisketillsynsmän.

1952 tog Åsnens föreningar ett gemensamt grepp och annonserade i ortspressen ”mot förbud att använda nät eller dylikt vid fiske mot lösande av fiskekort”. Östra föreningen hade uppenbarligen problem med olovligt fiske vilket framgår av 1955 års stämmoprotokoll i vilket sägs ”att man skall vidta åtgärder för skärpt övervakning av fisket ev. genom statspolisens medverkan. Norra föreningen beslutade 1956 att köpa in kikare till sina fisketillsynsmän och samtidigt sätta upp vederbörliga förbudsskyltar kring sjön.

Året efter gav stämman tillsynsmännen rätt att avkräva full avgift då tjuvfiskare påträffades och till detta även ta ut en extra straffavgift tillägnad den egna fickan. Den yngsta föreningen, Åsnens nordöstra, annonserade 1971 i ortspressen om att olovligt fiske är förbjudet.

Rutiner för tillsynsarbetet

Från och med 1999 har Åsnens Fvof tecknat ett avtal med Skogsvårdsstyrelsen om fisktillsyn.

Skogsvårdsstyrelsens ordinarie tillsynsmän vilka handhar övervakningen av Åsnens natur-reservat och fågelskyddsområden skall även utöva fisketillsyn i sjön. Tillsynsmännen för loggbok över sina iakttagelser. Felaktigt utmärkta redskap förses med upplysningslappar.

Skogsvårdsstyrelsens tillsynsmän är nästan dagligen på sjön från och med senvåren fram till senhösten.

Skötselområdenas fisketillsynsmän skall vara mer passiva resurspersoner som skall kunna kallas in vid behov.

Riktlinjer och regler första verksamhetsåret

  • Träff föreningens och skogsvårdsstyrelsens fisketillsynsmän för att samordna insatsen och komma överens om särskilda dagar för gemensamma insatser.
  • Samtliga fiskerättsägare skall på lämpligt sätt informeras om vilka regler som gäller vid utmärkning av fiskeredskap, gränser mm. Någon typ av flygblad skall upprättas och distribueras till berörda.
  • Tillsynsman skall vid kontakt med fiskare begära att giltigt fiskekort uppvisas. Saknas sådant skall namn, adress, och legitimation krävas samt fotografering utföras. Fiskaren erbjuds sedan att köpa veckokort gällande hela sjön. Avböjer fiskaren sådant erbjudande skall han uppmanas att omedelbart upphöra med allt fiske samt upplysas om att om det upprepas kommer redskap och båt att beslagtas samt polisanmälan att göras. Tillsynsmannen för liggare som kontinuerligt delges övriga tillsynsmän så att åtgärd enligt ovan kan genomföras.
  • Tillsynsman skall medföra märkbleck att fästa på fiskredskap så att meddelande kan ges till fiskerättsinnehavare som inte följer gällande bestämmelser för märkning mm. Av meddelandet skall framgå att redskapet kan komma att beslagtas om man inte rättar sig efter gällande regler.
  • Enskild vattenägare har rätt att låta vem han vill fiska på eget vatten. Resp. skötselområde skall markera på karta var de enskilda vattnen är belägna.
  • Fiske från land är inte tillåtet på Lidhem och Jätsbergs marker.
  • Tillsynsman skall dokumentera sin fisketillsyn på sådant sätt att man i efterhand kan bekräfta var och när den ägt rum samt vilka åtgärder och/eller ingripanden som gjorts.
  • Tillsynsmannen erhåller fiskekort för hela Åsnen att gälla under fritid.

Fiskevårdsområdesföreningen har beslutat att:

  • Om det vid kontroll av giltigt fiskekort framkommer att någon eller några saknar fiskekort, har fisketillsynsmännen rätt att uttaga avgift för veckokort gällande hela sjön Åsnen.

Speciella problem med olovligt/olaga fiske

Undermålig utmärkning av fiskeredskap är det stora problemet.

Erfarenheter från försöksåret 1999

Skogsvårdsstyrelsen bedrev fisketillsyn under våren och sommaren. Under hösten bedrevs ingen tillsyn då pengarna tog slut. Under perioden kontrollerades 197 st fiskare varav 35 st saknade fiskekort (20 %). Undermåligt märkta fiskeredskap utgjorde inget problem.

Fisketillsynen 2000

Föreningen har tagit fram en instruktion för Skogsvårdsstyrelsens fisketillsyn under år 2000 vilken biläggs planen. Ett avtal kommer att träffas med Skogsvårdsstyrelsen.

Åsnens fiskevårdsområde