Medlemsinfo

Åsnens Fiskevårdsområdesförening informerar om gällande regler

  • Alla redskap skall vara utmärkta. Nätkoppel längre än 200 m skall vara utmärkta med minst 3 st bojar. Längre än 300 m 4 bojar o.s.v. Redskapen skall vara märkta med ägarens namn och fastighetsbeteckning.
  • Nät skall vittjas minst 2 gånger per vecka. Andra fasta redskap (ryssja, mjärde, bottengarn) skall vittjas minst en gång per vecka. Bottengarn skall tagas upp eller ligga nedfällda på botten under perioder då fiskaren inte kan sköta dem på föreskrivet sätt.
  • Förbud råder att fiska gös under maj månad i hela sjön. Övrig tid gäller 45 cm som minimimått på gös. För gädda är minimimåttet 50 cm och för ål 53 cm.
  • Ingen s k vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
  • För yrkesfiskare gäller fångstrapporteringsskyldighet till föreningen.
  • Fiskare skall respektera privata bryggor och stränder samt visa den hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
  • Fiskerättsinnehavare har skyldighet att kunna styrka sin fiskerätt.
  • Skärpt fisketillsyn råder i sjön. Olaga fiske och redskapshantering kan medföra polisrapport och att redskap beslagtages.

På förekommen anledning erinras om att fiskerätt på samfällt vatten inte kan överföras eller utlånas till annan utan att samtliga i samfälligheten medgivit detta.
Reviderade stadgar har antagits av fiskestämman. Stadgarna finns här:
Stadgar för Åsnens FVOF och kan även erhållas hos respektive skötselområdesordförande.

Styrelsen

Åsnens fiskevårdsområde