Åsnens FVO inbjuder till Fiskestämma i Kärrasand den 20/3 2023 kl 18:00.

Vi börjar kl 18:00 med lite förtäring och startar mötesförhandlingarna kl 19:00. Länsstyrelsen Kronoberg kommer och berättar om vattenregleringen i sjön.

Anmälan för förtäring senast den 15/3 till asnenfvo@gmail.com eller via telefon/sms till 0705360337 eller 0705568229.

Dagordning

Information från Länsstyrelsen gällande vattennivåer

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Val av två justerare tillika rösträknare
  4. Val av sekreterare på stämman
  5. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
  6. Dagordningens fastställande
  7. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
  8. Styrelsens och revisorernas berättelse, inkomst och utgiftsstat 2022
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare
  10. Ersättning till styrelsen och revisorerna (Förslag 10 tkr till respektive skötselområdes styrelse, revisorerna 1500 kr)
  11. Val av styrelseordförande, skötselområdenas förslag till styrelserepresentanter
  12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
  13. Utseende av valberedning
  14. Framställning från styrelsen (fiskevårdplan) och motioner från
  15. Förslag till budget 2023
  16. Beslut om slutdatum för nuvarande utdelning (förslag: 2023-12-31)
  17. Beslut om kostnader för stämman
  18. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt
  19. Övriga frågor
  20. Stämmans avslutning

Visa/hämta möteshandlingar och aktuella dokument:

Verksamhetsberättelse 2022

 

Resultatrapport 2022

 

Balansrapport

 

Förslag till fiskeregler 2023

 

Dagordning

 

Budget

 

Fiskevårdsplan för Åsnens FVOF 2023

 

 

Åsnens fiskevårdsområde