Fiskarter i sjön

Åsnen har en rik fiskfauna. Vid 1999 års provfiskeundersökning erhölls följande 14 fiskarter:
Klicka på bilderna för mer info om respektive art.

mort
mört
sarv
sarv
aborre
aborre
sikloja
siklöja
braxen
braxen
sutare
sutare
gaddagädda nors
nors
bjorkna
björkna
sandkryparen
sandkrypare
gos
gös
arter
benlöja
gars
gärs
sik
sik
Ål
ål
lake
lake

Utöver de 14 fiskarter som fångades vid 1999 års provfiske finns även ål och lake i Åsnen.

Artfördelningen i fångsten (vikt resp. antal) framgår av följande diagram:

Torne bro.

Torne bro.

Enligt äldre provfisken och muntliga uppgifter har även id, elritsa, stensimpa, karp, öring och mal påträffats i sjön. Det kan inte uteslutas att smärre bestånd av id, elritsa, karp och stensimpa finns lokalt i sjön. Däremot är det mindre sannolikt att sjön idag hyser mal även om en individ på 7,8 kg, vilken finns dokumenterad på fotografi, fångades i nät vid Porsholmarna så sent som 1965. Som kuriosa kan tilläggas att en kinesisk ullhandskrabba har fångats vid Torne bro i modern tid.

Åsnens fiskevårdsområde