Åsnens farledskartaRevideringen har utgått från äldre farledskarta och har utförts av representanter för de tre skötselområdena.

Under aug-sep 2013 har de reviderade lederna mätts in i fält och vid behov justerats.
Inmätningen har skett med GPS-positionerad ekolodning kompletterad med Lowrance Structure Scan 
i syfte att i möjligaste mån upptäcka stenar och grund i farlederna och dess närhet.

En sektorbredd på upp till 75 m
 på respektive sida om farleden har scannats av. På djup mindre än ca två meter ökar emellertid osäkerheten 
i scanningen. De sträckor där farleden är grundare än så är risken för förekomst av ej markerade stenar större.

Åsnen är en huvudsakligen grund sjö med rikligt med stenar, ofta även i oväntade lägen och vattendjup.
 Den uppmätta farledskartan ska nyttjas som en rekommendation och med respekt för att det finns grund
 och stenar som inte är utmärkta.

Farledskartan nyttjas på eget ansvar!

På farledskartan har endast de grund, stenar, grynnor och vegetation markerats som bedömts ha betydelse för navigering i farledens omedelbara närhet. Dessa objekt är inte markerade i övrigt men är i hög grad rikligt förekommande.

Referensvattenytan för djupangivelser är 138,7 m ö h i höjdsystemet RH2000.

Mer om den färdiga farledskartan

Åsnens fiskevårdsområde